قطعی سرور وین ۱

سرور win1 تا ۲ روز آینده قطع خواهد شد و تمامی فایلها حذف خواهند شد.

لطفا حتما طی ۲ روز آینده فایلهای خود را از این سرور منتقل کنید